مطالب با هشتگ

جشن الفبا

جشن الفبای مجتمع نسل ماندگار

مراسم جشن الفبا دانش آموزان مجتمع آموزشی نسل ماندگار به گزارش روابط عمومی مجموعه تالار باغ زندگی، روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۳/۲۳ مراسم جشن الفبا دانش آموزان مجتمع آموزشی نسل ماندگار در مجموعه تالار باغ زندگی برگزار گردید. مجموعه تالار باغ زندگی  ۰۲۱۵۶۳۶۵۶۵۶ / ۰۹۱۲۱۷۷۲۰۹۹

مراسم جشن الفبا دانش آموزان دختر مجتمع آموزشی نیکان دانش

مراسم جشن الفبا دانش آموزان دختر مجتمع آموزشی نیکان دانش به گزارش روابط عمومی مجموعه تالار باغ زندگی، روز سه شنبه مورخ۱۴۰۱/۳/۷ مراسم جشن الفبا دانش آموزان دختر مجتمع آموزشی نیکان دانش در مجموعه تالار باغ زندگی برگزار گردید. مجموعه تالار باغ زندگی  ۰۲۱۵۶۳۶۵۶۵۶ / ۰۹۱۲۱۷۷۲۰۹۹

مراسم جشن الفبا مجتمع آموزشی نیکان دانش

مراسم جشن الفبا دانش آموزان مجتمع آموزشی نیکان دانش به گزارش روابط عمومی مجموعه تالار باغ زندگی، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ مراسم جشن الفبا دانش آموزان مجتمع آموزشی نیکان دانش در مجموعه تالار باغ زندگی برگزار گردید. مجموعه تالار باغ زندگی  ۰۲۱۵۶۳۶۵۶۵۶ / ۰۹۱۲۱۷۷۲۰۹۹