منوی پذیرایی

منو شماره ۱

منو شماره ۲

منو شماره ۳

منو شماره ۴

منو شماره ۵

منو شماره ۶

منو شماره ۷

منو شماره ۸

منو شماره ۹

منو شماره ۱۰

منو شماره ۱۱

تشریفات

تشریفات۲(اختیاری)

تشریفات ۳(اختیاری)

مراسم عقد

سفارش غذای بیرون بر

میوه و شیرینی(اختیاری)