گالری تصاویر

کامل ترین خدمات در عمارت باغ زندگی

سالن ها
محوطه و نما
سالن شکوفه (A-B)

دارای ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۲۰۰نفر
سالن شبنم (A-B)

دارای ظرفیت ۱۰۰ تا ۶۰۰ نفر
سالن شیرین (A-B)

دارای ظرفیت ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
سالن فضای باز

دارای ظرفیت ۲۰ تا ۲۰۰ نفر

سالن همایش و سمینار

دارای ظرفیت ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر
سالن عقد

دارای ظرفیت ۱۰ تا ۱۵۰ نفر
سالن اجتماعات مذهبی

دارای ظرفیت ۵۰ تا ۵۰۰ نفر
دف نوازی