سالاد و دسر

سلاد فصل و اندونزی
سالاد فصل۱۰۰% + سالاد اندونزی ۵۰% ۳۵/۰۰۰ تومان
سالاد فصل ۲۰/۰۰۰ تومان
سالاد اندونزی ۳۰/۰۰۰ تومان
سالاد ماکارونی
سالاد ماکارونی ۳۰/۰۰۰ تومان
سالاد الویه
سالاد الویه ۳۰/۰۰۰ تومان
سالاد شیرازی ۳۰/۰۰۰ تومان
انواع ترشی
انواع ترشی ۳۰/۰۰۰ تومان
ژله میوه ای
ژله میوه ای ۱۵/۰۰۰ تومان
کرم کارامل
کرم کارامل ۳۲/۰۰۰ تومان
ماست موسیر
ماست موسیر ۷/۰۰۰ تومان
زیتون و خیارشور
زیتون و خیارشور ۱۸/۰۰۰ تومان
زیتون پرورده ۳۰/۰۰۰ تومان
سوپ
سوپ ۳۰/۰۰۰ تومان
بستنی سنتی
بستنی سنتی ۱۸/۰۰۰ تومان
بستنی سنتی ویژه
بستنی سنتی ویژه ۲۵/۰۰۰ تومان
بستنی ایتالیایی
بستنی ایتالیایی ۲۵/۰۰۰ تومان
بستنی ایتالیایی ویژه ۴۰/۰۰۰ تومان