سالاد و دسر

سلاد فصل و اندونزی
سالاد فصل۱۰۰% + سالاد اندونزی ۵۰% ۲۵/۰۰۰ تومان
سالاد فصل ۱۲/۰۰۰ تومان
سالاد اندونزی ۲۰/۰۰۰ تومان
سالاد ماکارونی
سالاد ماکارونی ۲۰/۰۰۰ تومان
سالاد الویه
سالاد الویه ۲۰/۰۰۰ تومان
سالاد شیرازی ۲۰/۰۰۰ تومان
انواع ترشی
انواع ترشی ۲۵/۰۰۰ تومان
ژله میوه ای
ژله میوه ای ۱۰/۰۰۰ تومان
کرم کارامل
کرم کارامل ۱۵/۰۰۰
ماست موسیر
ماست موسیر ۶/۰۰۰ تومان
زیتون و خیارشور
زیتون و خیارشور ۱۲/۰۰۰ تومان
زیتون پرورده ۲۲/۰۰۰ تومان
سوپ
سوپ ۲۳/۰۰۰ تومان
بستنی سنتی
بستنی سنتی ۱۲/۰۰۰ تومان
بستنی سنتی ویژه
بستنی سنتی ویژه ۱۸/۰۰۰ تومان
بستنی ایتالیایی
بستنی ایتالیایی ۱۸/۰۰۰ تومان
بستنی ایتالیایی ویژه ۲۸/۰۰۰ تومان