تک پرس

جوجه کباب
جوجه کباب ۱۱۰/۰۰۰ تومان
جوجه کباب
جلوجه حلزونی ۲۰۰/۰۰۰ تومان
کباب لقمه نگینی ۱۱۵/۰۰۰ تومان
جوجه رولتی مغزدار ۲۴۰/۰۰۰ تومان
کباب لقمه زعفرانی ۱۱۵/۰۰۰ تومان
کباب دو لقمه ۱۱۵/۰۰۰ تومان
باقالی پلو با مرغ ۱۲۰/۰۰۰ تومان
زرشک پلو با مرغ ۱۱۰/۰۰۰ تومان
باقالی پلو ماهیچه گوسفندی ۳۴۵/۰۰۰ تومان
باقالی پلو ماهیچه گوساله ۲۰۰/۰۰۰ تومان
ورزیری(۱سیخ لقمه + ۱ سیخ جوجه) ۱۸۵/۰۰۰ تومان