تشریفات

اکو موزیک، خواننده، نورپردازی، گل آرایی، گل آرایی مصنوعی، فرش قرمز، مشعل ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خواننده و دی جی ۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
گل طبیعی سن ۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
گل آرایی طبیعی روی میز
گل آرایی طبیعی محوطه ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بادکنک سن ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بادکنک محوطه ۲/۲۰۰/۰۰۰تومان
نور افشانی گرم ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
نورافشانی سرد ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
یخ خشک ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
میز شام VIP 1/500/000 تومان
اتاق عقد روی سن ۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
فیلمبرداری
میوه آرایی ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
کالسکه
میز خاطرات ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
شمع آرایی سن ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خدمات ورود ویژه سالن ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خدمات ورود ویژه محوطه ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سرویس کافی شاپ
قهوه خانه سنتی