تشریفات

اکو موزیک، خواننده، نورپردازی، گل آرایی، گل آرایی مصنوعی، فرش قرمز، مشعل ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خواننده و دی جی ۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
گل طبیعی سن ۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
گل آرایی طبیعی روی میز
گل آرایی طبیعی محوطه ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بادکنک سن ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان
بادکنک محوطه ۲/۲۰۰/۰۰۰تومان
نور افشانی گرم ۸۰۰/۰۰۰ تومان
نورافشانی سرد ۹۰۰/۰۰۰ تومان
یخ خشک ۷۰۰/۰۰۰ تومان
میز شام VIP 1/200/000 تومان
اتاق عقد روی سن ۱/۲۰۰/۰۰۰تومان
فیلمبرداری
میوه آرایی ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
کالسکه
میز خاطرات ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
شمع آرایی سن ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خدمات ورود ویژه سالن ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خدمات ورود ویژه محوطه ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سرویس کافی شاپ
قهوه خانه سنتی