تشریفات

اکو موزیک، خواننده، نورپردازی، گل آرایی، گل آرایی مصنوعی، فرش قرمز، مشعل ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خواننده و دی جی ۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
گل طبیعی سن ۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
گل آرایی طبیعی روی میز ۳۰/۰۰۰ تومان
گل آرایی طبیعی محوطه ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بادکنک سن ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
بادکنک محوطه ۱/۲۰۰/۰۰۰تومان
نور افشانی گرم ۸۰۰/۰۰۰ تومان
نورافشانی سرد ۹۰۰/۰۰۰ تومان
یخ خشک ۷۰۰/۰۰۰ تومان
میز شام VIP 850/000 تومان
اتاق عقد روی سن ۱/۲۰۰/۰۰۰تومان
فیلمبرداری
میوه آرایی ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
کالسکه
میز خاطرات ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
شمع آرایی سن ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خدمات ورود ویژه سالن ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خدمات ورود ویژه محوطه ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سرویس کافی شاپ
قهوه خانه سنتی