سالاد و دسر

سلاد فصل و اندونزی
سالاد فصل۱۰۰% + سالاد اندونزی ۵۰% ۲۵/۰۰۰ تومان
سالاد فصل ۱۵/۰۰۰ تومان
سالاد اندونزی ۲۲/۰۰۰ تومان
سالاد ماکارونی
سالاد ماکارونی ۲۲/۰۰۰ تومان
سالاد الویه
سالاد الویه ۲۲/۰۰۰ تومان
سالاد شیرازی ۲۲/۰۰۰ تومان
انواع ترشی
انواع ترشی ۲۸/۰۰۰ تومان
ژله میوه ای
ژله میوه ای ۱۲/۰۰۰ تومان
کرم کارامل
کرم کارامل ۲۲/۰۰۰ تومان
ماست موسیر
ماست موسیر ۷/۰۰۰ تومان
زیتون و خیارشور
زیتون و خیارشور ۱۴/۰۰۰ تومان
زیتون پرورده ۲۲/۰۰۰ تومان
سوپ
سوپ ۲۵/۰۰۰ تومان
بستنی سنتی
بستنی سنتی ۱۷/۰۰۰ تومان
بستنی سنتی ویژه
بستنی سنتی ویژه ۲۲/۰۰۰ تومان
بستنی ایتالیایی
بستنی ایتالیایی ۲۲/۰۰۰ تومان
بستنی ایتالیایی ویژه ۳۳/۰۰۰ تومان