تک پرس

جوجه کباب
جوجه کباب ۸۵/۰۰۰ تومان
جوجه کباب
جلوجه حلزونی ۱۶۰/۰۰۰ تومان
کباب لقمه نگینی ۹۰/۰۰۰ تومان
جوجه رولتی مغزدار ۱۸۵/۰۰۰ تومان
کباب لقمه زعفرانی ۹۰/۰۰۰ تومان
کباب دو لقمه ۹۰/۰۰۰ تومان
باقالی پلو با مرغ ۹۵/۰۰۰ تومان
زرشک پلو با مرغ ۸۵/۰۰۰ تومان
باقالی پلو ماهیچه گوسفندی ۲۷۵/۰۰۰ تومان
باقالی پلو ماهیچه گوساله ۱۶۰/۰۰۰ تومان
ورزیری(۱سیخ لقمه + ۱ سیخ جوجه) ۱۴۵/۰۰۰ تومان